Garantiebepaling

GARANTIEBEPALING SLAAPSPECIALIST RALPH KLAASSEN

1.Algemeen
De hiernavolgende garantiebepalingen zijn van toepassing voor slaapspecialist Ralph Klaassen en doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de verbruiker inzake de verkoop van consumptiegoederen. Onder de hierna volgende voorwaarden en beperkingen, waarborgen wij de kwaliteit van ons product. Bepaalde gebreken aan het product vallen echter uitdrukkelijk niet onder deze waarborg. Zij worden vernoemd in artikel 4.

2.Voorwerp van de garantie
Deze garantiebepalingen hebben enkel betrekking op gebreken ten gevolge van de constructie en/of fabricagefouten.

 1. De garantie
  3.1. De fabrikant behoudt het recht te bepalen of een matras slijtage vertoont die normaal is, of die aan een fabrieksfout te wijten is. De fabrikant behoudt zich eveneens het recht om zonder verwittiging bij uitputting van een damast, een ander damast te gebruiken, zodat de levering tijdig kan gebeuren.
  3.2. De garantie vangt aan vanaf de productie datum. Deze wordt uitgebreid met 60 dagen na deze datum.
  3.3. Indien zich bij normaal gebruik van de matras, lattenbodem en/of boxspring, binnen twee jaar na de factuurdatum een klacht zou voordoen ten gevolge van een materiaal of productiefout, dan garanderen wij de volledige kosten van herstel of vervanging (d.w.z. kosten van materiaal, loon en transport**) (uitzondering: speciale aanbiedingen en producten met een beperkte levensduur)
  3.4. De afmetingen van de matrassen, lattenbodems en boxsprings kunnen een maximale afwijking vertonen van 20 mm.
  3.5. Bij vervanging of herstelling van producten met 4 jaar garantie*, wordt rekening gehouden met de degressieve waardevermindering omwille van het gebruik van het product. De klant betaalt dan een bijdrage op basis van de lopende prijslijst volgens onderstaande tabel:

1e jaar = 0%   bijdrage klant
2e jaar = 0%   bijdrage klant
3e jaar = 60% bijdrage klant
4e jaar = 70% bijdrage klant

3.6. Is het herstel of de vervanging echter onmogelijk of staat zij buiten verhouding met de waarde van het goed, dan kan de fabrikant een alternatieve vorm van genoegdoening voorstellen, zoals vervanging door een gelijkwaardig product of een financiële compensatie. Wanneer het betreffende product niet kan worden hersteld en evenmin kan worden vervangen door een product van precies hetzelfde model, dan verbindt de fabrikant zich ertoe een vergelijkbaar product van dezelfde waarde ter vervanging te leveren.

4. Vervallen van garantie
4.1. Producten zonder productiesticker
4.2. Normale slijtage en verkleuring van tijk en garens
4.3. Schimmelvorming (Het ontwikkelen van schimmels op matrassen is te wijten aan de gebruiksomstandigheden. Met name gebruik in een onvoldoende geventileerde of te vochtige ruimte.)
4.4. De stramheid van de matras vermindert op natuurlijke wijze. Dit kan een hoogteverlies tot 15% of een verlies aan hardheid tot 20% van de matraskern met zich meebrengen. Het is tevens normaal dat de doorstikmaterialen in de matrashoes door gebruik tot 65 % van hun aanvangsdikte blijvend kunnen worden samengedrukt. Deze verschijnselen vallen derhalve niet onder de waarborg.
4.5. Beschadiging ten gevolge van een slecht ventilerende, doorgezakte, niet aangepaste of slecht geplaatste matrasdrager.
4.6. Schade ontstaan door overbelasting, ondeskundige reparaties en/of wijzigingen ten gevolge van handelingen uitgevoerd door de koper of derden (bv. dubbelvouwen van de matras bij keren of verhuizing).
4.7. Urine-, bloedvlekken of andere zichtbare bevuilingen.
4.8. Zichtbare fabricagefouten of gebreken die redelijkerwijs onmiddellijk bij levering kon worden vastgesteld.
4.9. Zoals elk nieuw product heeft ook een nieuwe matras een geurtje. Deze geur zal echter spoedig verdwijnen nadat het nieuwe matras is uitgepakt.

 1. Transport
  Het product dient degelijk verpakt teruggestuurd te worden, dit om vervuiling of beschadiging tijdens het transport te vermijden. Indien het betrokken product slecht of niet verpakt teruggestuurd wordt, vervallen alle garantie-aanspraken.
 2. Garantietermijn van de herstelling
  Het feit dat de matras, lattenbodem en of boxspring wordt hersteld of vervangen, wijzigt de duur van de garantieperiode niet. De garantieperiode heeft als begindatum altijd de productiedatum (+ 60 dagen).
 3. Bewijsstukken
  Deze garantie is slechts geldig op vertoon van de originele productiesticker.
 4. Ongegronde klachten
  Indien en voor zover de klacht als ongegrond wordt bevonden, zijn de tot dusver begane kosten voor rekening van de klant.
 5. Wijzigingen en annuleren van orders
  Het kosteloos wijzigen en annuleren van orders is mogelijk tot het moment dat de order in productie wordt genomen. Daarna zullen bij doorvoering van de wijziging of de annulering de tot dan ontstane kosten in rekening worden gebracht.