Garantiebepaling

ARTIKEL 1:

Definities 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: De ondernemer: Ralph Klaassen Design; De afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan; De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken en/of de overeengekomen zaken producten aan de afnemer; Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen zaken en/of het werk; Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

De overeenkomst, aanbieding, leverantie of prestatie kan indien dit is overeengekomen betrekking hebben op installatie-, montage-, en overige werkzaamheden. Hieronder wordt verstaan; Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, benodigd voor het juist monteren van de zaak; Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van de zaak dan wel onderdelen daarvan.

 

ARTIKEL 2:

Alle offertes zijn gedurende 30 dagen na offertedatum geldig. Uitgezonderd zijn prijswijzigingen die onverwachts veroorzaakt worden door toeleveranciers en/of belastingwijzigingen. Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen derhalve prijsverhogend werken.

 

ARTIKEL 3:

Alle monsters, stalen, gemaakte foto’s in of rond de showroom en/of modellen blijven eigendom van ondernemer en moeten onverwijld teruggegeven worden bij het eerste verzoek. Het is de afnemer niet toegestaan om aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen en/of te wijzigen. Ook is het voor de afnemer verboden om materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer. De afnemer moet de ondernemer in de gelegenheid stellen de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.

 

ARTIKEL 4:

Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46c van het BW van toepassing.

 

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD;

De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte zaken zolang de afnemer de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan de ondernemer heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die terecht zijn gevorderd volledig zijn betaald. De ondernemer is gerechtigd in geval de afnemer, bedoeld in het voorgaande lid, surséance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

ARTIKEL 6:

Zodra de handtekening is gezet is de koopovereenkomst bindend. Bij annulering door afnemer is deze verplicht 30% van het aankoopbedrag aan ondernemer per omgaande te vergoeden.

 

ARTIKEL 7:

Ralph Klaassen Design is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nooit tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke.

 

ARTIKEL 8:

Levertijd; onder levertijd verstaan we de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de ondernemer een termijn gegund om alsnog te leveren. Deze termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien de ondernemer alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd. Indien de bestelling meer dan een maand langer dan de afgesproken levertijd opgeslagen moet worden, dan dient alvast het hele aankoopbedrag voldaan te worden. In dit geval zal er geen opslagkosten berekend worden, met een maximum van 9 maanden. Indien bij aflevering blijkt dat er de noodzaak is van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift, kraan of hoogwerker, zijn de kosten hiervan voor de afnemer. De ondernemer heeft het recht op termijnverlenging indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van de afnemer komen. De afnemer stelt de ondernemer op de hoogte van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken.

 

ARTIKEL 9:

Vervoer en/of beschadigingen: In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte zaken door de ondernemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt. Als bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Als bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, moet dit door de afnemer op het ontvangstbewijs worden vermeld. Uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten binnen twee werkdagen na aflevering bij de ondernemer gemeld worden.

 

ARTIKEL 10:

De afnemer stelt de ondernemer in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten. De afnemer is verplicht er voor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals: de plaats waar de af/-oplevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften; er elektriciteit, verwarming, voldoende ventilatie en water aanwezig is. Indien de consument niet aan zijn plicht voldoet, dient hij de daardoor door de ondernemer geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten te vergoeden. De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening. De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen dan alsnog voor zijn eigen rekening. De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de zaken goed bereikbaar is, dat vervolgens, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken en indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd op tijd beschikbaar is. Als de aanvang of de voortgang van het werk wordt

vertraagd door omstandigheden als bedoeld in de voorgaande tekst, dient de afnemer de daarmee voor de ondernemer verband houdende schade te vergoeden, als deze omstandigheden de afnemer kunnen worden toegerekend.

 

ARTIKEL 11: NIET AFNEMEN VAN GOEDEREN EN ANNULERING:

In geval dat de overeengekomen zaken na aanbieding van levering op de afgesproken leverdatum niet word aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de afnemer de zaken niet wil aanvaarden, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De ondernemer is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan de afnemer in rekening te brengen. Indien ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal de ondernemer nakoming van de overeenkomst vorderen plus opslagkosten, eventueel verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen. Ondernemer zal wel eerst de zaken 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden. Als de te leveren zaken daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, waarbij de 30% annuleringskosten berekend zullen worden vermeerderd met bedrag van de opslagkosten en eventuele transportkosten voor de 30 dagen.

 

ARTIKEL 12:

Betaling; Elke overeenkomst van koop en verkoop, inclusief aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie: Directe betaling netto bij aflevering. Dit kan door middel van of betaling via pinpas op mobiel pinapparaat of voor levering het bedrag op de rekening van Ralph Klaassen Design te storten of contant. De ondernemer die een levering ter uitvoering van een overeenkomst van koop en verkoop in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om betaling van elke deellevering te vorderen. Indien de afnemer niet direct betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Alsnog zendt de ondernemer na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en geeft hem alsnog de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen. De ondernemer is na verloop van deze termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Als de ondernemer derden voor incasso inschakelt, dan zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van €35 voor rekening van de afnemer. Als na het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente met een opslag van 6%. De afnemer is in het geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

 

ARTIKEL 13:

Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst door overmacht; Indien nakoming van de overeenkomst onmogelijk is door een oorzaak die niet Ralph Klaassen Design kan worden toegerekend, dan is deze van zijn verplichtingen ontheven. Indien nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om de overeenkomst alsnog geheel respectievelijk gedeeltelijk uit te voeren. Partijen treden hiertoe in overleg. Komen partijen niet tot overeenstemming dan hebben beide partijen het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk gedeeltelijk te ontbinden.

 

ARTIKEL 14:

Garantie; De geleverde zaak moet de eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik zou mogen verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie, vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering. De ondernemer verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd de afnemer garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de volgende garantie gegeven: 1:Tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer; 2:Vanaf één jaar tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer. 3:Vanaf twee jaar tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer. Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen. Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die de ondernemer kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem. Als er door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan de ondernemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer. Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, structuur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

 

ARTIKEL 15:

Ralph Klaassen Design is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die de ondernemer niet kende noch behoorde te kennen, zoals bijvoorbeeld het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw en/of het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals bijvoorbeeld de zon. Extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur of een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten is ook niet voor de verantwoording van Ralph Klaassen Design.

 

ARTIKEL 16:

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.


Onze Trots

Meer dan 70% van onze producten zijn biologisch en vegan.

Made In Holland

Onze bedden en matrassen worden gemaakt in Nederland. Dat betekent dus snel levering door de hele Benelux

Vertrouwd In De Regio

Al jaren een begrip in de regio en ver daarbuiten.

Ralph helpt u graag verder!

Komt u er niet helemaal uit of wilt u gewoon graag even geholpen worden? Ralph Klaassen helpt u graag verder!